Thống kê
Hôm nay : 2
Tháng 01 : 530
Năm 2020 : 530
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quy chế công khai


 

PHÒNG GD&ĐT THÁI THỤY                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG MN THÁI HÀ                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    Số: 05/QCMN                                               

                                                                          Thái Hà, ngày 20 tháng 9 năm 2017

 

QUY CHẾ

THỰC HIỆN CÔNG KHAI TRƯỜNG MẦM NON THÁI HÀ

Năm học 2017- 2018

(Ban hành theo QĐ số 22QĐ-MNMH  ngày 15 tháng 09  năm 2017 về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trường MN Thái Hà)

Chương I: QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

§         Quy chế này quy định về việc thực hiện công khai của trường Mầm non Thái Hà, theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

§         Các CB - GV - NV và cha mẹ ( người nuôi dưỡng) trẻ trường mầm non Thái Hà thực hiện nội dung của Quy chế này.

Điều 2. Mục tiêu thực hiện công khai:

         1. Thực hiện công khai cam kết của trường mầm non Thái Hà về chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ, công khai về điều kiện để đảm bảo chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ, về công tác thu chi tài chính, công tác thi đua, công tác sắp xếp nhân sự…để CB-GV-NV và phụ huynh của trường tham gia giám sát và đánh giá trường theo quy định của pháp luật.

         2. Thực hiện công khai của trường nhằm nâng cao tính minh bạch, phát huy dân chủ, tăng cường tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của nhà trường trong việc quản lý nguồn lực và đảm bảo chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ.

Điều 3. Nguyên tắc thực hiện công khai:

         1. Việc thực hiện công khai phải đảm bảo đầy đủ các nội dung, hình thức và thời điểm công khai quy định trong Quy chế này. 

       2. Thông tin được công khai tại trường mầm non Thái Hà trong Quy chế này phải chính xác, kịp thời và dễ dàng tiếp cận.

 

Chương II: THỰC HIỆN CÔNG KHAI CỦATRƯỜNG MN THÁI HÀ

Điều 4: Nội dung công khai:

        1. Công khai cam kết chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ và chất lượng chăm sóc  giáo dục thực tế:

         a. Cam kết chất lượng chăm sóc và giáo dục: Mức độ về sức khỏe, năng lực và hành vi mà trẻ em sẽ đạt được sau mỗi lớp học, chương trình giáo dục mà trường tuân thủ, các điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục của trường (Theo Biểu mẫu 01- trong phụ lục của quy chế).

         b. Chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục thực tế: Công khai số trẻ em từng độ tuổi, từng nhóm lớp, số trẻ được tổ chức ăn bán trú ở trường, số trẻ em khuyết tật học hòa nhập, số trẻ em được cân đo, theo dõi bằng biểu đồ tăng trưởng, kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em, số trẻ em từng độ tuổi học chương trình GDMN có sự phân chia theo các nhóm tuổi (Theo Biểu mẫu 02- trong phụ lục của quy chế).

         c. Giữ vững danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”:

          Năm học 2017 - 2018: Lập kế hoạch và tiếp tục xây dựng các tiêu chí để phấn đấu đạt danh hiệu cao hơn vào những năm học tiếp theo.

          2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:

          a. Về cơ sở vật chất: Diện tích đất, sân chơi, tính bình quân trên một trẻ em; số lượng, diện tích các loại phòng học và phòng chức năng, tính bình quân trên một trẻ em; số lượng các thiết bị dạy học đang sử dụng, tính bình quân trên một nhóm hoặc lớp (Theo Biểu mẫu 03 - trong phụ lục của quy chế).

         b. Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên:

          Số lượng, chức danh có phân biệt theo hình thức tuyển dụng và trình độ đào tạo (Theo Biểu mẫu 04 - trong phụ lục của quy chế).

          Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên được đào tạo, bồi dưỡng; hình thức, nội dung, trình độ và thời gian đào tạo và bồi dưỡng trong năm học và 2 năm tiếp theo.

        3. Công khai thu chi tài chính:

        a. Tình hình tài chính của trường :

         - Thực hiện quy chế công khai tài chính theo Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân và theo Thông tư số 21/2005/TT-BTC ngày 22 tháng 3 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện qui chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

        - Thực hiện niêm yết các biểu mẫu công khai dự toán, quyết toán thu chi tài chính theo hướng dẫn của Thông tư số 21/2005/TT-BTC ngày 22 tháng 3 năm 2005 của Bộ Tài chính.

         b. Học phí và các khoản thu khác từ học sinh:

         Mức thu học phí và các khoản thu khác theo từng năm học và dự kiến cho 2 năm học tiếp theo.

        c. Các khoản chi theo từng năm học:

          Các khoản chi lương, chi bồi dưỡng chuyên môn, chi hội họp, hội thảo, chi tham quan học tập; mức thu nhập hàng tháng của giáo viên và cán bộ quản lý (mức cao nhất, bình quân và thấp nhất); mức chi thường xuyên/1 học sinh; chi đầu tư xây dựng, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị.

        d. Chính sách và kết quả thực hiện chính sách hàng năm về trợ cấp và miễn, giảm học phí đối với những đối tượng thuộc diện được hưởng chính sách xã hội.

Điều 5. Hình thức và thời điểm công khai:

        1. Đối với các nội dung quy định tại Điều 4 của Quy chế này:

        a. Công khai trên trang thông tin điện tử của Phòng GD&ĐT Thái Thụy vào tháng 6 hàng năm, đảm bảo tính đầy đủ, chính xác và cập nhật khi khai giảng năm học (tháng 9) và khi có thông tin mới hoặc thay đổi.

         b. Niêm yết công khai tại trường đảm bảo thuận tiện cho cha mẹ học sinh xem xét. Thời điểm công bố là tháng 6 hàng năm và cập nhật đầu năm học (tháng 9) hoặc khi có thay đổi nội dung liên quan.

         Lưu ý: Bất cứ lúc nào trường hoạt động, cha mẹ học sinh và những người quan tâm đều có thể tiếp cận các thông tin trên. Để chuẩn bị cho năm học mới, nhà trường có thể cung cấp thêm các thông tin liên quan khác để cha mẹ học sinh nắm rõ và phối hợp thực hiện.

2. Đối với nội dung quy định tại điểm b khoản 3 Điều 4 của Quy chế này, cơ sở giáo dục thực hiện công khai như sau:

          a. Đối với trẻ mới tiếp nhận:

         Phổ biến trong cuộc họp cha mẹ học sinh hoặc phát tài liệu cho cha mẹ học sinh trước khi trường tiếp nhận nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục.

        b. Đối với trẻ em đang được nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục tại trường :

         Phát tài liệu cho cha mẹ học sinh trước khi tổ chức họp cha mẹ học sinh vào đầu năm học mới.

Chương III: TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 6. Trách nhiệm của Hiệu trưởng:

        1. Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung, hình thức và thời điểm công khai quy định tại Quy chế này. Thực hiện tổng kết, đánh giá công tác công khai nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác quản lý.

        2. Báo cáo kết quả thực hiện quy chế công khai của năm học trước và kế hoạch triển khai quy chế công khai của năm học sắp tới cho cơ quan chỉ đạo, chủ trì tổ chức kiểm tra  trước 30 tháng 9 hàng năm.

        3. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kiểm tra việc thực hiện công khai của trường.

        4. Thực hiện công bố kết quả kiểm tra vào thời điểm không quá 5 ngày sau khi nhận được kết quả kiểm tra của cơ quan chỉ đạo, chủ trì tổ chức kiểm tra và bằng các hình thức sau đây:

        a. Công bố công khai trong cuộc họp với cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường.

        b. Niêm yết công khai kết quả kiểm tra tại cơ sở giáo dục đảm bảo thuận tiện cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh xem xét.

        c. Đưa lên trang thông tin điện tử của Phòng GD&ĐT Thái Thụy.

Điều 7. Trách nhiệm của Ban chỉ đạo thực hiện quy chế công khai, các tổ chuyên môn và nhân viên  trong nhà trường.

        - Ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ như đã được phân công trong quyết định số       22/QĐ-MNTH ngày 15/09/2017 của Trường Mầm non Thái Hà.    

         - Các tổ chuyên môn và toàn thể CB - GV - NV trong nhà trường có trách nhiệm thực hiện tốt Quy chế này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc  thì đề nghị  Ban chỉ đạo xem xét sửa đổi. Quy chế sửa đổi có hiệu lực thi hành chỉ khi có quyết định thay thế ./.

Nơi nhận :

- Phòng GD&ĐT Thái Thụy (để b/c);

- Trường MNTH và các đoàn thể (để t/h);

- Lưu VP./.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

               Đinh Thị Nguyệt

 

 

 


Nguồn: thaithuy.edu.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Lịch sự kiện
Fanpage Facebook